Regulamin serwisu

Regulamin

 1. Definicje
  1. Użytkownik - osoba korzystająca z Serwisu.
  2. Właściciel Serwisu -  Michał Radziejewicz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Michał Radziejewicz Aljandor, ul. Jutrzenki 16/61, 20-538 Lublin. NIP: 7123208575, REGON: 522535895.
  3. Administrator Serwisu - osoba fizyczna działająca w imieniu Właściciela Serwisu, która jest odpowiedzialna za prawidłowe funkcjonowanie Serwisu i jest uprawniona do podejmowania w imieniu Właściciela Serwisu wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu.
  4. Serwis www - serwis www w domenie isstracker.pl.
  5. Konto - konto założone przez Użytkownika w Serwisie. Jest to dostępne po zalogowaniu się (podaniu adresu e-mail, nazwy użytkownika oraz hasła) miejsce w Serwisie, w którym każdy zarejestrowany Użytkownik może wprowadzić i modyfikować swoje dane, zdjęcia i inne elementy związane z zarejestrowaniem w Serwisie.
  6. Konto Bezpłatne i Konto Premium - rodzaje kont w Serwisie.
 2. Postanowienia ogólne
  1. Serwis działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
  2. Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki użytkowników Serwisu oraz prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratorów Serwisu.
  3. Serwis isstracker.pl prowadzony jest przez firmę Michał Radziejewicz Aljandor.
 3. Wymagania techniczne
  1. Niezbędne dla korzystania z Serwisu www jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki typu cookie.
  2. Aby zarejestrować się w Serwisie, należy posiadać konto w serwisie Google lub konto e-mail.
 4. Zasady ogólne
  1. Korzystanie z Serwisu oznacza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptację postanowień niniejszego Regulaminu przez Użytkownika.
  2. Użytkownik po założeniu konta i zalogowaniu się może zamieszczać w Serwisie zdjęcia, opinie i inne zasoby, które wyświetlają się w Serwisie oraz mogą zostać opublikowane na profilach Facebook należących do Serwisu.
  3. Użytkownik może zamieszczać w Serwisie wyłącznie zdjęcia, których jest autorem lub uzyskał zgodę na ich publikację. Zabronione jest umieszczanie zdjęć zawierających wizerunek osób oraz innych elementów pozwalających jednoznacznie zidentyfikować daną osobę, Umieszczenie zdjęcia w Serwisie przez Użytkownika stanowi jednocześnie oświadczenie Użytkownika, że posiada on odpowiednie zgody i uprawnienia prawem określone, w świetle, których publikacja zdjęcia w Serwisie jest dozwolona. Odpowiedzialność za naruszenie dóbr osób trzecich, w tym w szczególności osób, których wizerunek został rozpowszechniony, bez wymaganego zezwolenia ponosi Użytkownik Serwisu, który zamieścił dane zdjęcie.
  4. Użytkownik nie może zamieszczać w Serwisie zdjęć, których nie jest autorem, a co do których nie posiada zgody na ich publikację. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich osób trzecich. W przypadku zgłoszenia Administratorom Serwisu jakichkolwiek roszczeń osób trzecich powstałych wskutek zamieszczenia przez Użytkownika zdjęcia w Serwisie Użytkownik podejmie na swój koszt wszelkie środki obrony przed przedmiotowymi roszczeniami osób trzecich oraz pokryje wszelkie uzasadnione koszty, jakie poniósł Właściciel Serwisu wskutek podniesienia przedmiotowych roszczeń przez osoby trzecie.
  5. Zabronione jest wgrywanie zdjęć zawierających treści o charakterze bezprawnym, naruszających w jakikolwiek sposób obowiązujące prawo, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób, rozpowszechniających wizerunek osób, które nie wyraziły zgody na rozpowszechnianie wizerunku w Serwisie.
  6. Użytkownik nie może samodzielnie umieszczać na stronach Serwisu przekazów reklamowych. Złamanie zakazu opisanego zdaniem poprzedzającym będzie skutkowało natychmiastowym usunięciem Konta i wszystkich jego elementów.
  7. Administrator Serwisu zastrzega sobie w szczególnych przypadkach prawo do usunięcia zdjęć bez uprzedniego powiadomienia i bez podania przyczyny, w szczególności w razie jakichkolwiek wątpliwości co do legalności źródła pochodzenia czy zawieranych treści, zdjęć zawierających znaki wodne innych serwisów, zdjęć z gazet, czasopism, książek, komiksów itp.
  8. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do moderowania danych dodawanych do serwisu w celu zachowania ich spójności i poprawności, w szczególności do poprawiania błędów językowych i merytorycznych.
  9. Warunkiem korzystania z części Serwisu wymagających logowania jest przesłanie formularza rejestracyjnego.
  10. Użytkownik jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy swojego hasła. Jakiekolwiek działania podjęte przy użyciu prawidłowego hasła będą traktowane tak, jakby dokonał ich Użytkownik.
 5. Konta płatne i bezpłatne
  1. Użytkownik w ramach Serwisu może korzystać z dwóch rodzajów kont: Konta Premium i Konta Bezpłatnego.
  2. Opłaty związane z założeniem Konta Premium stanowią wynagrodzenie Administratora Serwisu za usługi świadczone w ramach Serwisu i nie uprawniają Użytkownika do korzystania z żadnych usług świadczonych przez inne podmioty oraz do korzystania z cudzych treści, również tych zamieszczanych w Serwisie.
  3. W razie nieotrzymania opłaty w terminie za korzystanie z Konta Premium zostanie ono przekształcone w Konto Bezpłatne, a korzystanie z opcji odpłatnych będzie zawieszone do czasu otrzymania płatności.
  4. Posiadacz Konta Premium ma prawo do dostępu do treści i funkcji premium w Serwisie.
  5. Ilość i zakres funkcji premium może ulegać zmianom. Funkcje te mogą się różnić w Serwisie www oraz aplikacji mobilnej.
  6. Posiadacz Konta Premium nie zobaczy już banerów ani reklam video (display). Wciąż jednak możliwe są publikacje reklam zawierających naszą autopromocję oraz artykuły partnerów zewnętrznych, przygotowane w ramach płatnej współpracy (tzw. treści natywne), a także reklam zawartych w materiałach pochodzących z serwisów zewnętrznych (z odpowiednim oznaczeniem). Widoczne mogą być również kreacje sponsoringowe.
 6. Sposoby płatności za konto Premium
  1. W Serwisie www Użytkownik może opłacić Konto Premium poprzez wykupienie dostępu opłacanego z góry na dany okres przy pomocy płatności elektronicznych. Po upływie danego okresu dostęp wygasa.
 7. Warunki płatności
  1. Dokonując opłaty za Konto Premium w dowolny z wymienionych powyżej sposobów, Użytkownik wyraża zgodę na natychmiastowe uzyskanie dostępu do Konta Premium. Dokonanie opłaty rozumiane jest za zawarcie umowy. Użytkownik, będący konsumentem, uprawniony jest do odstąpienia od zawartej umowy w terminie 14 dni od chwili jej zawarcia. Odstępując od umowy, użytkownik ponosi koszty otrzymanej już usługi.
  2. Jeśli Użytkownik ma aktywne Konto Premium i wykupi dostęp do Konta Premium na dany okres, to nowo opłacony okres dostępu rozpocznie się po zakończeniu obecnie trwającego dostępu lub po wygaśnięciu obecnie trwającej subskrypcji. Do czasu rozpoczęcia nowo opłaconego okresu, Użytkownik ma prawo do odstąpienia od umowy i do zwrotu środków. 
 8. Kody promocyjne
  1. "Kod promocyjny" - kod alfanumeryczny, który może być zrealizowany w Serwisie przez zalogowanego Użytkownika.
  2. Kod promocyjny nie podlega wymianie na środki pieniężne ani zwrotowi. Zabronione jest sprzedawanie kodów promocyjnych.
  3. Zrealizowanie kodu bezpłatnie aktywuje dostęp do Konta Premium na określony okres. Długość tego okresu zależy od rodzaju kodu, który jest ustalany przez Administratora Serwisu.
  4. Kod promocyjny można zrealizować w Serwisie www, podczas dokonywania płatności.
  5. Okres ważności kodu promocyjnego określany jest przez Administratora Serwisu i rozpoczyna się w momencie przekazania go Użytkownikowi. Po upływie okresu ważności kod nie może być zrealizowany.
 9. Gwarancja
  1. Administrator Serwisu dokłada wszelkich starań, aby świadczyć Użytkownikom usługi najlepszej możliwej jakości. Korzystając z Serwisu Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się z tym, że usługi są świadczone w bieżącej formie, w takim stanie, w jakim są one w danym momencie dostępne. Administrator Serwisu nie udziela żadnych wyraźnych ani domniemanych gwarancji odnośnie do działania Serwisu.
  2. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje korzystania z Serwisu.
 10. Prawa autorskie
  1. Użytkownik Serwisu oświadcza przez fakt zamieszczenia zdjęcia w Serwisie, że ma prawa autorskie do zdjęcia, względnie stosowne zezwolenie na rozpowszechnianie zdjęcia.
  2. Przez fakt zamieszczenia zdjęcia Użytkownik nie przenosi na rzecz Właściciela Serwisu autorskich praw majątkowych do zamieszczonych zdjęć, autorskie prawa majątkowe i osobiste przysługują dotychczas uprawnionym z tych praw, natomiast Użytkownik wyraża zgodę na publikację zdjęć oraz stworzonych przez siebie informacji i elementów Serwisu.
  3. Każdorazowe zamieszczenie przez Użytkownika zdjęcia i innych informacji w Serwisie oznacza udzielenie Właścicielowi Serwisu bezwarunkowej, nieograniczonej terytorialnie, nieodpłatnej zgody (licencji) na prezentowanie przedmiotowego zdjęcia (oraz/lub wszelkich innych informacji) w Serwisie, każdej z podstron Serwisu i dowolnej części Serwisu.
  4. Zabronione jest bez pisemnej zgody Administratora Serwisu kopiowanie, powielanie, bądź w jakiejkolwiek innej formie wykorzystywanie treści, danych o szlakach i podkładów map zamieszczonych w Serwisie, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 11. Ochrona danych
  1. Zasady ochrony danych osobowych wskazane są w Polityce Prywatności.
 12. Reklamacje
  1. Użytkownik może zgłaszać Administratorowi reklamacje dotyczące Serwisu.
  2. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika w celu usunięcia nieprawidłowości w działaniu Serwisu.
  3. Administrator może zażądać wypełnienia przez Użytkownika formularza reklamacyjnego. Reklamacje będą rozpatrywane, w ciągu 14 dni licząc od dnia zgłoszenia.
  4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności i nie przyjmuje reklamacji dotyczących usług świadczonych przez innych Użytkowników Serwisu.
  5. Administrator zastrzega sobie możliwość pozostawienia Reklamacji bez rozpatrzenia, jeżeli zgłoszenie wynika z nieznajomości powszechnie obowiązującego prawa lub Regulaminu.
  6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostawie usług wynikające z awarii, działania sił wyższych oraz powstające w wyniku niezbędnych przeglądów technicznych.
 13. Postanowienia końcowe
  1. Regulamin jest dostępny pod adresem https://isstracker.pl/info/p/regulamin,3q5B9r.
  2. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu.
  3. W przypadku zmiany postanowień Regulaminu Administrator powiadomi o tym niezwłocznie Użytkowników przez zamieszczenie na stronie Serwisu aktualnej treści Regulaminu.
  4. Dokonując rejestracji w Serwisie, użytkownik oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i ją akceptuje.
  5. Użytkownik w każdym momencie może zrezygnować z korzystania z Serwisu i usunąć Konto. Można to zrobić poprzez Serwis www https://isstracker.pl/kontakt.  Usunięcie konta powoduje bezpowrotną utratę danych powiązanych z Kontem. Tej operacji nie można cofnąć.
  6. Administrator zastrzega sobie prawo do rozwiązania Serwisu.
  7. Do Serwisu, Regulaminu, Polityki Prywatności zastosowanie ma prawo polskie.
  8. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 13 grudnia 2022 r.


 

Published: 2020-10-12 18:17
Date: 2023-07-05 08:19