Pełna nazwa A.M. Makarov Yuzhny Machine-Building Plant
Kod PA Yuzhmash
Kraj Ukraine (UKR)
Strona WWW A.M. Makarov Yuzhny Machine-Building Plant
Wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/Yuzhmash
Typ Commercial