Xichang Launch Facility, China (XICLF)

Xichang Launch Facility, China Składa się z 2 stanowisk: Pad 1, Pad 2

Ostatnio wyniesione satelity z Xichang Launch Facility, China (XICLF)